Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met het Meer Moed Instituut (MMI) en de daarbij aangesloten medewerkers expliciet of impliciet gesloten overeenkomsten en aangegane contacten.

  • Een contact kan een email-contact, gesprek, workshop, lezing, cursus, opleiding of andere vorm hebben.
  • Opdrachtgever/student/cliënt geeft door voortzetting van het contact na de eerste kennismaking aan deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.
  • Wijzigingen op deze voorwaarden op verzoek van opdrachtgever/student/cliënt zijn slechts van toepassing als deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.
  • De student/cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten het contact, verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. MMI is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/student/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.
  • De inhoud van de contacten is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld.
  • MMI is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in gegevens die door of namens de opdrachtgever/student/cliënt zijn verstrekt, nog voor de eventuele gevolgen daarvan.
  • Klachten over de kwaliteit van het handelen van een medewerker van het MMI kunnen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen14 dagen na het betreffende contactmoment bij het secretariaat van het MMI worden gemeld. Lees hier meer over in het klachtenreglement.
  • De factuur voor overeengekomen door opdrachtgever/student/cliënt af te nemen diensten dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
  • Bij het uitblijven van betaling door opdrachtgever/student/cliënt wordt een incasso-opdracht aangevraagd. De bijkomende kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever/student/cliënt.
  • Alle geschillen die tussen MMI en de opdrachtgever/student/cliënt kunnen opkomen en niet zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden zullen in eerste plaats in goed overleg – al dan niet met behulp van mediation – worden opgelost. Hierbij kan de opleidingscommissie worden gevraagd om het geschil te begeleiden. Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, zal door beide partijen een gezamenlijke onafhankelijke derde partij worden aangewezen wiens uitspraak bindend zal zijn.
  • Deze Algemene Voorwaarden, opgemaakt te Assen, zijn geldig met ingang van 01-09-2011.